Wat verwachten wij van u als therapeut?

Wij hebben een aantal kernwaarden opgesteld die wij zowel voor onze organisatie als voor u belangrijk achten. Zo verwachten wij dat u ambitieus bent in uw eigen en onze gezamenlijke doelen, dat u dynamisch bent door te luisteren naar en in te spelen op behoeften van de consument, dat u kwalitatief hoogwaardige zorg levert en dat u dit alles op een professionele wijze tot uitvoering brengt.

Wij streven naar een gezond en keuzevrij Nederland en willen dit bereiken door meer eenheid te creëren en kwaliteit aan te brengen binnen de natuurgerichte zorg. Wij weten dat deze doelen erg ambitieus zijn, maar toch geloven wij erin dat deze doelen haalbaar zijn. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw hulp nodig. De schaalgrootte van onze organisatie heeft voordelen voor u, maar uiteindelijk ook voor de consument. Wij zullen uw steun nu en in de toekomst nodig hebben om als groep dit ideële doel te verwezenlijken.

BATC hanteert toelatingseisen waar u als therapeut aan dient te voldoen indien u zich aan wilt melden. Deze richtlijnen kunt u vinden onder ‘toelatingseisen’. Naast deze toelatingseisen, hanteren wij ook de volgende criteria met betrekking tot uw praktijkvoering:

  • U dient zich jaarlijks 30 docent contacturen bij te scholen in de vijf natuurgerichte principes. De diploma’s en certificaten dient u zelf in uw account te uploaden. Er wordt regelmatig gecontroleerd of u in de afgelopen drie jaar in totaal 90 docent contacturen heeft behaald en of deze gelijkmatig zijn verdeeld over de vijf natuurgerichte principes.
  • U dient jaarlijks voor 1 maart een jaarverslag van het voorgaande jaar te uploaden met de gegevens omtrent het afgelopen jaar.
  • Wanneer u werkt met vergoedingen dient u jaarlijks intervisieverslagen te uploaden. Intervisie is verplicht gesteld door zorgverzekeraars sinds 1-1-2022.
  • U dient zich te onderwerpen aan het collectieve klacht- en tuchtreglement
  • U houdt zich aan het BATC reglement en past in het beroepsprofiel van BATC.
  • U dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. BATC biedt u een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze is bij de contributie inbegrepen
  • U dient te voldoen aan de criteria van BATC voor uw website. Om eenheid te vormen is het van groot belang dat u ook in deze lijn communiceert.
  • U bent als therapeut verplicht om binnen twee jaar gevisiteerd te worden. Uw eerste visitatie zal plaatsvinden na circa anderhalf jaar. Deze visitaties hebben wij uitbesteed aan een externe organisatie. Na de eerste visitatie zal er elke vijf jaar een vervolgvisitatie plaatsvinden.

Het BATC beeldmerk, logo, de naam BATC; Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument en/of de afkorting ‘BATC’ en alle andere uitingen op deze website zijn rechtmatig eigendom van Stichting BATC. Oneigenlijk gebruik hiervan in e-mail, websites of elke andere wijze, zonder toestemming van BATC is onder geen beding toegestaan. U behoort schriftellijk toestemming te vragen aan Stichting BATC wanneer u gebruik wenst te maken van het eerdergenoemde. Misbruik wordt niet toegestaan en kan juridische consequenties hebben.

*Alleen indien u aangesloten bent bij BATC en de criteria van BATC voor profilering in acht neemt, kunt u het logo en de naam van BATC op uw communicatiemiddelen naar de cliënten gebruiken .


test1